Algemene voorwaarden

1. Algemene draagwijdte van de voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard bij de ondertekening door de klant van een bestelbon, offerte of overeenkomst. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van een overeenkomst tussen ons en de klant, en hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant. De overeenkomst heeft heeft te allen tijde voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door POORTMAN BV schriftelijk werden aanvaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

2. Geldigheidsduur en intellectuele rechten

2.1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken, ingeval van misbruik , worden teruggegeven.

2.2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig.

2.3. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

2.4. Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer POORTMAN BV tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de werken overhandigd door de opdrachtgever en/of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan Poortman BV bezorgd worden zodat zij over voldoende tijd beschikken om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan Poortman BV niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding.

3. Verplichtingen van de klant

3.1. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, en duidt deze aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan POORTMAN BV aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan putten of leidingen op, in, of onder de grond / muren, indien de plannen foutieve informatie verstrekken of indien de exacte ligging aangegeven door de klant niet correct lijkt.

3.2. Elektriciteit dient aanwezig te zijn op de werf. De verbruikte elektriciteit is voor rekening van de klant tenzij dit anders overeengekomen werd.

3.3. De klant dient alle wettelijke vereiste verzekeringen af te sluiten voor de werf. Enge franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR-verzekering afsluiten (Alle Bouwplaats Risico’s), en stelt ons hiervan desgevallend op de hoogte.

4. Onderaanneming

Wij behouden ons het recht voor om geheel of gedeeltelijk de werken in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant verbindt zich ertoe nooit een rechtstreeks bevel te geven aan een onderaannemer zonder voorafgaandelijk overleg met ons.

5. Omvang van de bestelling

5.1. Eventuele meerwerken worden steeds in regie verrekend bovenop de kosten van verbruikte materialen aan € 50/u.

5.2. Bij gebreke aan schriftelijke opdracht worden de meerwerken geacht besteld te zijn indien wij deze zonder protest van de klant aanvatten.

5.3. Indien de klant werken annuleert in toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, hebben wij recht op een onherleidbare vergoeding ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30% van de werken exclusief BTW.

5.4. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht. De klant verbindt zich ertoe elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte schriftelijk mee te delen, onder voorbehoud van aanvaarding door POORTMAN BV.

6. Prijs

6.1. De prijs moet betaald worden volgens de voorschotfacturen, tussentijdse factu(u)r(en), en de eindfactuur. Bij niet-naleving van de betalingsverplichting, wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde aantal dagen verlengd, dan wel behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter.

6.2. De weergegeven hoeveelheden werden berekend op basis van de beschikbare informatie bij opmaak van de overeenkomst. Indien bij definitieve opmeting een verschil wordt opgemeten, zal dit aanleiding geven tot een verrekening. De weergegeven prijzen zijn berekend op basis van het fiscale stelsel dat van toepassing is op de offertedatum / datum van bestelling.

6.3. Bij werken in regie worden de werkuren gerekend aan ons gebruikelijk uurtarief vanaf het vertrek van het atelier tot de aankomst op de werf of het atelier van de desbetreffende onderaannemer. Het laden en lossen en het bijhalen van materialen worden ook aangerekend. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan het gebruikelijk tarief.

7. Uitvoering van de werken

7.1. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

8. Geleverde goederen

8.1. De goederen die door POORTMAN BV geleverd worden, worden op risico van POORTMAN BV tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant. De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

9. Grondverzet

9.1. De grond kan enkel worden afgevoerd wanneer de POORTMAN BV tijdig over een conform verklaard technisch verslag beschikt dat hem voorafgaand wordt overhandigd door de opdrachtgever. Wanneer dit technisch verslag niet bij de prijsaanvraag werd gevoegd, is de afvoer van de grond niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders door POORTMAN BV werd aangegeven. POORTMAN BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het laattijdig afvoeren van de grond wanneer dit te wijten zou zijn aan het ontbreken van een conform verklaard technisch verslag.

10. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

10.1. POORTMAN BV heeft het recht om na de uitvoering van de werken de schriftelijke oplevering te vragen. De klant wordt vermoed de werken te aanvaarden indien hij nalaat te reageren op het geschreven verzoek van POORTMAN BV.

10.2. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan POORTMAN BV, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.

10.3. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De oplevering dekt alle zichtbare gebreken en eventuele non-conformiteit.

10.4. Indien de klant het proces-verbaal van oplevering ondertekent, wordt het tijdstip van ondertekening gelijkgesteld met de aanvaarding van de werken.

10.5. De vordering in aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken die toekenbaar zijn aan POORTMAN BV en die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten, moet worden ingesteld binnen de maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek. De vordering vervalt hoe dan ook door verloop van een jaar te rekenen vanaf de datum van oplevering.

10.6. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie.

10.7. De garantie dekt evenwel niet: een opzettelijke fout van de klant of zin aagestelden, het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten of materialen; schade veroorzaakt door overmacht.

10.8. De aansprakelijkheid van POORTMAN BV beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de gebrekkige materialen of de gebrekkig geplaatste materialen binnen redelijke termijn en in samenspraak met de klant.

11. Gebreken in de stevigheid van de bouw

Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering.

12. Facturatie en laattijdige betaling

12.1. Onze facturen zijn betaalbaar op ons kantoor, contant of uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Voorschotfacturen zijn contant betaalbaar.

12.2. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.

12.3. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit dan ook, een interest van 1% per maand opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 EURO en een maximum van 1.850 EUR op het verschuldigde bedrag in hoofdsom, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zelf bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Deze schadevergoeding komt bovenop de verwijlintresten. Incassokosten zijn in deze forfaitaire vergoeding niet inbegrepen.

12.4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover wij betalingstermijnen zouden toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.

12.5. Laattijdige betaling behoudt POORTMAN BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken zonder schriftelijk ingebrekestelling tot de factuur betaald werd. POORTMAN BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer POORTMAN BV van zijn kant door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden.

12.6. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.

12.8. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde voorschotten voor POORTMAN BV verworven.

13. Termijnen

Behoudens wanneer dit anders aangegeven wordt zijn de vooropgesteld uitvoeringstermijnen slechts bij benadering opgegeven. Eventuele laattijdigheid kan in die hypothese nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreken van de overeenkomst door de klant.

14. Opzegging

Indien de klant de gesloten overeenkomst opzegt, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, zal hij, in overeenstemming met artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek steeds gehouden zijn aan een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds aangekochte materialen en benodigdheden voor de betrokken werf, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30% van de totale aannemingssom excl. BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt een tegenwaarde van de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst.

15. Ontbinding

15.1. POORTMAN BV kan, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd ons recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

15.2. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, is POORTMAN BV gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, onverminderd het recht van POORTMAN BV op moratoire interesten en schadevergoed

16. GDPR

POORTMAN BV verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van POORTMAN. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan POORTMAN BV om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is POORTMAN BV, Grote Stadenstraat 24, 8830 Hooglede met maatschappelijke zetel te Kortrijk en met ondernemingsnummer 0727.675.192.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan POORTMAN BV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan POORTMAN BV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke
persoonsgegevens die hij van POORTMAN BV en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar.

Voor verdere toelichting verwijst POORTMAN BV uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op onze website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

17. Publiciteit

De klant geeft ons toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf, weliswaar zonder naam- of adresvermelding van de klant.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot uitsluitende bevoegdheid behoren van rechtbanken van arrondissement WEST – VLAANDEREN, afdeling Kortrijk

Wenst u graag meer info of een afspraak?

Vul het formulier in of contacteer ons via 056/44.02.89